වීඩියෝ

මුස්ලිම් ළමා විවාහයේ ඇත්ත සහ බොරුව

ඉඳුනිල් උස්ගොඩ ආරච්චි යම් යම් කණ්ඩායම් විසින් සමාජය තුළ වපුරමින් තිබූ මුස්ලිම් විරෝධය උත්සන්න වීමටත් උත්සන්න කිරීමටත් පසුගිය පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයන් හේතු වූයේය. ඒ සමග විවිධ අරමුණු වෙනුවෙන් රට පුරා ඇවිලවීමට උත්සාහ කළ මුස්ලිම් විරෝධය…

Read More