රාවය

විජයදාසගේ මිල ගණන් වැඩියි

විජයදාසගේ මිල ගණන් වැඩියි

ලසන්ත රුහුණගේ

පසුගිය රාජපක්ෂ පාලන කාලයේදී මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති සඳහා ක්‍රියාත්මක කළ යහපාලන ආණ්ඩුව විසින් ක්‍රියාත්මක නොකරනවා යැයි කියූ ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වූ යෝජනාවක් සලකා බලමින් අධිකරණ ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය ඉදිකිරීම සඳහා අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවේ සඳහන් මිල විවාදයට හේතුවී ඇත.

හවුස් ඔෆ් ජස්ටිස් යනුවෙන් වූ අදාළ අධිකරණ ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය සඳහා චීනයේ යංජියැන් සමූහයෙන් ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වූ යෝජනාවක් ලෙස ඇමරිකානු ඩොලර් 129.9ක මිලක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එම ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් සකස් කරන ලද යෝජනාවලියක දැක්වෙන්නේ අදාළ ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයේ ඇස්තමේන්තුගත මුදල රුපියල් මිලියන 7456ක් හෙවත් දළ වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 50ක අගයක් වශයෙන්ය. ඒ අනුව අධිකරණ අමාත්‍යාංශය ගණනය කළ මිල හා චීනයේ යැංජියෑන් සමූහය ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවේ මිල අතර පරතරය දළ වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 80ක පමණ වෙනසක් ගන්නා අතර ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් එය 150්‍රකට වඩා මිල වැඩිවීමකි.

මෙම හවුස් ඔෆ් ජස්ටිස් ව්‍යාපෘතිය යටතේ අධිකරණ කටයුතු සඳහා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයක්ල අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සඳහා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයක් විනිශ්චයකරුවන් පුහුණු කිරීමේ ආයතනයක් හා නීති කේන්ද්‍රයක් යන ඉදිකිරීම් සිදුකිරීමට නියමිතය. අදාළ ඉදිකිරීම් බීසීසී ලංකා ආයතනය පවත්වාගෙන ගිය ඉඩම තුළ සිදුකිරීමට නියමිතය.
මේ සම්බන්ධයෙන් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල යෝජනාව අධිකරණ ඇමති විජයදාස රාජපක්ෂ විසින් මැයි 27 දින කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ජුනි 13 පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී ඒ පිළිබඳව සලකා බලා ඇත.
මේ මිල වෙනස සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැනගැනීමට අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ දුරකතනයට සම්බන්ධ කරගැනීමට උත්සාහ කළද එය ව්‍යර්ථ වූ අතර එම අමාත්‍යාංශ ලේකම් පද්මසිරි ජයමාන්නගෙන් කළ විමසීමකදී අදාළ කරුණ පිළිබඳ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කර ඇති බැවින් කිසිවක් කිව නොහැකි බව හේ පැවසීය■