විධායක ජනාධිපති අහෝසියි

අරුණ ජයවර්ධන

අලුත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්පාදනය කිරිම සඳහා පත්කරන ලද පාර්ලිමේන්තු මෙහෙයුම් කමිටුවේ අතුරු වාර්තාවෙන් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කොට පාර්ලිමේන්තුවට බලය පැවරෙන ක්‍රමයක් ගැන යෝජනා කොට තිබේ. ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුව මගින් තෝරාගත යුතුයැයිද, පළාත් සභාවලට අදාළ වන බලතල ජනාධිපතිවරයාට පැවරිය යුතුයැයිද වාර්තාවේ සඳහන් වේ. අගමැතිවරයා ඍජුවම ඡන්දයකින් තෝරා පත් කර ගැනීම හෝ පූර්ව නම් කිරීමෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා පත් කිරීම හෝ වෙස්ට්මිනිස්ටර් ක්‍රමය යටතේ පත්කිරිම හෝ විය හැකිය.

පිටු 89කින් සමන්විත මේ අතුරු වාර්තාව සැප්තැම්බර් 21වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදි.
කමිටුවේ යෝජනාව වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව නිදහස්, ස්වෛරී සහ ස්වාධීන ජනරජයක් වනු ඇති අතර, විධායක ජනාධිපති අහෝසියි…
ව්‍යවස්ථාවෙන් නියම කර ඇති බලතල ක්‍රියාත්මක කරන මධ්‍යම හා පළාත්බද ආයත්නවලින් සමන්විත වන ඒකීය රාජ්‍යයක්/ ඔරුමිත්ත නාඩු විය යුතු බවයි.
බුද්ධාගමට ප්‍රමුඛස්ථානය පැවරීම සම්බන්ධයෙන් යෝජනා දෙකක් මෙහයුම් කමිටු අතුරු වාර්තාවේ සඳහන් වේ. බලය බෙදාහැරිමේ ඒකකය ලෙස එහි යෝජනා කොට ඇත්තේ පළාතයි. පළාත් ප්‍රඥප්තිවල ව්‍යවස්ථානුකූලභාවය විභාග කිරිමට වෙනම ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා අධිකරණයක්ද අතුරු වාර්තාව මගින් යෝජනා කොට තිබේ.
පළාත්වලට මධ්‍යම පාලනයේ නියෝජනයක් ලැබිය හැකි වන පරිදි දෙවැනි මන්ත්‍රණ සභාවක් යෝජනා කොට තිබේ. එම සභාව සාමාජිකයන් 55 දෙනකුගෙන් සමන්විත විය යුතු යයි ද, එයින් 45 දෙනකු පළාත් සභාවලින් ද පාර්ලිමේන්තුවෙන් තෝරා පත් කරන සාමාජිකයන් 10 දෙනකුගෙන් ද විය යුතු යයි යෝජනා වී තිබේ.■