නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියෙන් කරුණු පැහැදිලි කිරීමක්

‘හිරුගේ සෙවණැල්ලක් මුවා කළ ඩඞ්ලිගේ තවත් වෙට්ටුවක්’ මැයෙන් වූ ලිපිය සම්බන්ධයෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඉංජිනේරු එස්.එස්.පී. රත්නායක මහතාගේ අත්සනින් පහත ලිපිය අප්‍රේල් 11 දාතමින් අප වෙත එවා තිබුණි.
ගාල්ල, උණවටුන, යද්දෙහිමුල්ල ප්‍රදේශයේ ඉදිවන අරලිය බීච් හොටෙල් (පුද්) සමාගමට අයත් ඨූ11 හෝටල් ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව ‘හිරුගේ සෙවනැල්ලක් මුවා කළ ඩඞ්ලිගේ තවත් වෙට්ටුවක්’ මැයෙන් 2018.04.08 දින රාවය පුවත්පතේ ලිපියට අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අදාළ වූ කරුණු පිළිබඳව පහත කරුණු වාර්තා කරමි.
01. යෝජිත සංවර්ධනය සඳහා 2016 මැයි 19 දිනැතිව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත හෝටල් ව්‍යාපෘතියක් ඉදිකිරීමට මූලික සැලසුම් නිරාකරණ අනුමැතිය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.
මෙය උණවටුන, රූමස්සල විශේෂ රෙගුලාසි කලාපයේ යෝජිත මහා පරිමාණ තරු පන්තියේ හෝටල් ව්‍යාපෘතියක් බැවින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ (බලාත්මක) වෙත උපදෙස් සඳහා යොමුකරන ලද අතර එම අංශය මගින් 2016 ජූලි 05 දිනැතිව පැවැත්වුණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රධාන සැලසුම් කමිටුවට යොමුකර දීර්ඝ වශයෙන් කරුණු කාරණා සාකච්ඡා කළ කමිටුව විසින් හබරාදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ප්‍රාදේශීය සභාව, සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය, ජාතින ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය, විදුලිබල මණ්ඩලය, ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා පහත්බිම් සංවර්ධන මණ්ඩලය, වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව, පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය හා රථවාහන බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව ලබාගැනීම ගිනි ආරක්ෂණ නිර්දේශය ලබාගැනීම යන නිර්දේශයන් ලබාගැනීමට යටත්ව මූලික සැලසුම් නිරාකරණය ලබාදීමට තීරණය කරන ලදී. එම සියලු ආයතනවල නිර්දේශයන් ලබාගැනීමෙන් අනතුරුව සංචාරක මණ්ඩලයේ One Stop ඒකකය මගින් 2017.03.03 දිනැතිව සංවර්ධන බලපත්‍රය දෙන ලදී. එම නිර්දේශයන්ට අමතරව අයදුම්කරු ආපදා කළමනාකරණ මණ්ඩලය, ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශය, ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව වැනි ආයතනවලින් නිර්දේශ ලබාගෙන ඇත.
02. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ගාල්ල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය මගින් රූමස්සල සඳහා සකස් කර ඇති කලාපීයකරණ සැලැස්ම අනුව යෝජිත ව්‍යාපෘතිය විශේෂ මිශ්‍ර සංවර්ධන කලාප ෂෂ ට අයත් වන අතර 1986.03.10 අංක 329රැ9 දරණ ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් සාමාන්‍ය රෙගුලාසි එකී කලාපය තුළ බලපවත්වනු ලබන බැවින් ඒ අනුව අනුමැතිය සලකා බලා ඇත.
03. රූමස්සල ප්‍රදේශය සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරය විසින් සකස් කර ඇති විශේෂ නියමතා අනුවන යෝජිත කලාපයන්හි ඉදිකිරීම් කිරීමේදී පරිසර හිතකාමි වන පරිදි වහලය ගොඩනැගිලි වර්ණාලේපය වැනි කරුණු හරිත වර්ණ ඇති පරිදි භාවිත කිරීමට මූලික සැලසුම් නිරාකරණය නිකුත් කරනු අතර, මෙය විශේෂ මිශ්‍ර සංවර්ධන කලාප ෂෂ ට ඇතුළත් වන බැවින් එම විශේෂිත කරුණු අදාළ නොවන අතර නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සාමාන්‍ය රෙගුලාසීන්ට අනුව අනුමැතිය සලකා බලා ඇත.
04. අධි උස ගොඩනැගිලි සඳහා පළලින් අඩි 40ක මාර්ගයක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ රෙගුලාසීන්ට අනුව අවශ්‍ය බව සඳහන් වුවද මෙම ව්‍යාපෘතියට ප්‍රවේශ වන මාර්ගය ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිර්දේශිත මාර්ගයක් ලෙස ගොඩනැගිලි සීමාවක් බලපැවැත්වෙන බැවින්ද සහ රථවාහන බලපෑම ඇගයීම් වාර්ගාවේ පරිදි එක් දිශාවකට පමණක් ගමන් ගන්නා (One Way) ප්‍රවේශයක් ලෙස සැලකීමත් බර වාහන එම මාර්ගයට ඇතුල් නොකර වැල්ල දේවාල මාර්ගය ගාල්ල – මාතර ප්‍රධාන මාර්ගය හමුවන ස්ථානයේ රථවාහන නැවතුම් සඳහා අක්. 01, රූඞ් 01, පර්. 7.15 ක වෙනත් ඉඩමක් යොදාගැනීමත් බරවාහන වැල්ල දේවාල මාර්ගයට ඇතුල් නොකිරීම (Heavy Vehicle) ඉඩමේ විශාලත්වය (අක්කර 10) යන කරුණු සලකා බලා ප්‍රවේශ මාර්ගය පිළිබඳව අනුමැතිය ලබාදීමට සැලසුම් කමිටුය තීරණය කර ඇත.
05. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ගොඩනැගිලි රෙගුලාසීන්ට අනුව වාණිජ ගොඩනැගිලි සඳහා බිම් ආවරණ ප්‍රතිශතය 80% ක් යොදා ගත හැකි නමුත් මෙම යෝජිත ගොඩනැගිල්ලේ ගෙබිම් ආවරණ ප්‍රතිශතය 14% ක් ඉක්මවා නොමැති අතර, 86% ක බිම් ප්‍රමාණයක් විවෘත භූමිය ලෙස සංවර්ධනකරු යෝජනා කර ඇත.
06. රාවය පුවත්පතේ සඳහන් ආකාරයට පුද්ගල බලතල පිළිබඳව සලකා බලා අනුමැතියක් ලබාදීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් සිදු නොකරන අතර, අවශ්‍ය සියලු රෙගුලාසි සම්පූර්ණ කිරීම හා යෝජිත හෝටල් ව්‍යාපෘතිය සඳහා අදාළ සියලු ආයතනවල එකඟතාවන්ද සහිතව අනුමැතිය ලබාදීම සිදුකර ඇත.
07. මෙම හෝටලය මගින් බැහැර කරනු ලබන කෑලි කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්ධව හබරාදූව ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් අදාළ එකඟතාව ලබාගැනීම සිදුකර ඇත.
08. රථවාහන ගමනාගමනය සම්බන්ධ පුවත්පත් ලිපිය මගින් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කර ඇතත් රථවාහන බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාවේ තීන්දු තීරණයන්ට අදාළව යෝජිත සංවර්ධනය අනුගත කිරීමට සංවර්ධනකරු වගබලා ගත යුතුය.
මෙකී කරුණු සලකා බැලීමේදී රාවය පුවත්පතේ සඳහන් පරිදි මෙය අනවසර හා පරිසර බාධාකාරී වන ගොඩනැගිල්ලක් ලෙස සැලකිය නොහැකි අතර, මේ වනවිට නීත්‍යනුකූල ගොඩනැගිල්ලක් ලෙස ඉදිකිරීම් සිදුකරමින් පවතින බව වාර්තා කරමි.