ගෝල මල් පිපෙන පාපන්දු වසන්තය

දෙපාවලට හසුවන පන්දුවක් මවන හුරතලය, පැද්දිල්ල, නැළවිල්ල අහා! කොතරම් නම් අපූරුද? චමත්කාරජනකද? ආශ්වාදනීයද? විනාඩි ගෙවෙන අපූරුව තත්පරයටම විඳිය හැකි අරුමය. නාඩි වැටෙන හැටි පවා නාඳුනන ගාණය. කොයි රටේ වුව පාපන්දුවෙන් පෙළහර පාන පාපන්දු ක්‍රීඩකයකු සිත්තරකු බඳුය. ඔහු පන්දුව සමග අල්ලන අඩව්ව පිස්සුවක්මය. එය දකින අයගේ උමතුවීම සාමාන්‍යය. පාපන්දු උමතුව සුන්දරය. මේ ඒ සුන්දර උමතුව තදටම වැළඳෙන කාලයය. ගෝල තරම් ඔසුවක් තවත් වේද? ඒ සඳහා දමන වෙට්ටු නොකියාම දාන තට්ටු කහපාටින් රතුපාටට හැරෙන මට්ටු හරිම සුන්දරයි. මේ හැම දඟකාරකමක්ම අදින් ඇරඹේ. දෑස්වලට ඉඩ හරිමු විඳින්නට මේ අපූරුව අපූරුවටම. මේ පාපන්දු වසන්තයයි. ගෝල මල් පිපෙන කාලයයි.