එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රචාරණය මහා භාණ්ඩාගාරයත් නොදනී

රසික ගුණවර්ධන

‘එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා’ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා කළ වියදම් සහ මොනරාගල පැවැත්වුණු ‘එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා’ ප්‍රදර්ශනයේදී ඒ සඳහා සිදු කළ වියදම් පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සහ මහා භාණ්ඩාගාරය, මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය නොදන්නා බව රාවයට දැනගන්නට ඇත.
‘එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා’ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රචාරක වියදම් සහ මොනරාගල පැවැත්වුණු ‘එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා’ ප්‍රදර්ශනය සඳහා ගිය වියදම් ඉල්ලා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට අප යොමු කළ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයදුම් පතක් හරහා මේ කරුණු තහවුරු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණි. එහිදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අප වෙත දන්වා එවා ඇත්තේ අදාළ තොරතුරු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සන්තකයේ හෝ භාරයේ නොමැති බවයි. එසේම එම තොරතුරු දැනගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය මහා භාණ්ඩාගාරය, මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති ජාතික අය වැය දෙපාර්තමේන්තුවට මහ බැංකුව විසින්ම යොමු කර ඇති අතර එම දෙපාර්තමේන්තුව අප වෙත දැනුම් දී ඇත්තේ එම තොරතුරු තම විෂය පථයට අදාල නොවන බවය. ■