නුසුදුස්සන් රැසකට ජනාධිපති නීතිඥ ධුර

නිමල් අබේසිංහ

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් 2019 ජනවාරි 18 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නීතිඥවරුන් 25 දෙනකු ජනාධිපති නීතිඥ තනතුරට පත්කර ඇතත්, ඔවුන් අතර නුසුදුස්සන් සිටින බවද නීති ප්‍රවීණයෝ කියති.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යස්ථාවේ 33-1-ඉ ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් පරිදි ජනාධිපති නීතිඥ ධුරයට පත්කළ යුත්තේ “නීතිඥ වෘත්තියෙහි විශිෂ්ටත්වයට පත්ව ඇත්තාවූද පැවැත්මෙහි හා වෘත්තික කටයුතු පිළිබඳ අවංකභාවයෙහි උත්කෘෂ්ඨ තත්ත්වයකින් පවත්වාගෙන ඇත්තාවූ නීතිඥවරයන් ජනාධිපති නීතිඥවරයන් ලෙස පත්කිරීමට බලය ඇත්තෝය” යනුවෙනි.

මෙම ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව එසේ පත් කරනු ලබන ජනාධිපතිවරුන්ට රාජ නීතිඥවරුන් භුක්ති විඳින වරප්‍රසාද ද හිමිවෙන බවත් පවසන ඔවුහු මේ පත්කිරීම් තුළ ජනාධිපති නීතිඥ ධුරයේ බරසාර බව හෑල්ලුවනු ඇතැයිද කියති.

ඊට හේතුව ලෙස මෙම නීති ප්‍රවීණයෝ දක්වන්නේ ඉහළ අධිකරණවල නඩු කටයුතු මෙහෙයවා අත්දැකීම් නැති, පෙරකලාසි ඉදිරිපත් කිරීමේ හා ප්‍රධාන නීතිඥයන්ගේ නඩු දින රැගෙන ඒමට පමණක් අධිකරණයට යන නීතිඥයන් මේ අතර සිටීමය. වසර 25, තිහක අධිනීතිඥ ස්වභාවයේ අත්දැකීම් රහිත, වැඩි වශයෙන් පහළ අධිකරණවල කටයුතු කර ඇති ඉහළම අධිකරණවලදී පැවති නඩු කටයුතුවලදී බරපතළ ලෙස වාද විවාද කරමින් නීති තර්ක ඉදිරිපත් කර නොතිබෙන මෙවැනි අයට ජනාධිපති නීතිඥ ධුර හිමිවීම නිසා ඉදිරියේදී මෙයටත් වඩා සුදුසුකම් රහිත අයටද ජනාධිපති ධුර හිමිවීමට ඉඩක් ඇති බවද මේ අය පෙන්වා දෙති. ■