පරිපාලන නිලධාරිනිය අධිවේගී ගමනක

රසික ගුණවර්ධන

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් බණ්ඩාරගම පිහිටි අධිවේගී මාර්ග මෙහෙයුම් නඩත්තු හා කළමනාකරණ අංශයේ පරිපාලන නිලධාරිනී හිරෝෂිණී ලියනගේ රජයේ වාහන අවභාවිත කර ඇති බව සහ නිවාඩු දිනවලදී වැටුප් ලබාගෙන ඇති බව 2019.03.13 දින ජාතික විගණන කාර්යාලය විසින් සිදු කළ අංක RCT/B/RDA/218/1/AQ/3  දරන විගණන විමසුම හරහා හෙළිවී තිබේ.

මෙම විගණන විමසුමට අනුව පරිපාලන නිලධාරිනිය විසින් 2018 මාර්තු 25 සිට ඉරිදා දිනවල හෝමාගම, පිටිපන NSBM ආයතනයේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවන් හැදෑරීම සඳහා නිවසේ සිට එම ආයතනයට යාමට සහ එම ආයතනයේ සිට නිවසට පැමිණීමට, මෙම නිලධාරිනියට අනුයුක්ත නොකළ පරිපාලන අංශයට අයත් ඩබල් කැබ් රථයක් භාවිත කර ඇති අතර කැබ් රථයේ එම ගමන් යාම ලොග් පොත්වල සටහන් කර ඇත්තේ රාජකාරී ස්ථානවලට ගමන් කළ බවය.

එමෙන්ම ඇය විසින් NSBM ආයතනයේ ඩිප්ලෝමාව සඳහා එම අයතනයේ සිටි ඉරිදා දිනවල පවා රාජකාරී කළ බව සටහන් කරමින් වැටුප් ලබාගෙන ඇත. මෙම විගණන විමසුම සඳහන් කරන පරිදි මෙම කරුණු පිළිබඳව පරිපාලනය විසින් සොයා බැලීම් සිදුකිරීම මගහැර ඇත.
ඒ අනුව වාහන අවභාවිතය සහ වැටුප් වංචාව හරහා ඇය 2018 මාර්තු 25 සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා මාස 7ක් පමණ කාලයක් තුළ රජයට වංචාකර ඇති මුදල රු. 116,166 බව මෙම විගණන විමසුම සඳහන් කරයි. ■