වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව හමුදාවක් කෙරේ

 

නාගරික සංවර්ධන හා රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව අහෝසි කර එම දෙපාර්තමේන්තුව හමුදාවක් ලෙස ගොඩනැගීමට විෂය භාර අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපතිවරයා විසින් මාර්තු 20 දින පැවති කැබිනට් මණ්ඩලයට පත‍්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර ඇතැ’යි වාර්තා වේ.

ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අදාළ කැබිනට් පත‍්‍රිකාව සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් ඇමතිවරුන් කිහිපදෙනකු සිය නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීම නිසා එම කැබිනට් පත‍්‍රිකාව අනුමත කිරීම එදින සිදුවී නැත.

යුද්ධය අවසන්වීමෙන් පසු 2009 වර්ෂයේ ජූලි මාසයේදී නව දෙපාර්තමේන්තුවක් ලෙස වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව 2009 අංක 41 දරන පනත යටතේ පිහිටවනු ලැබීය.

වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට වහාම ක‍්‍රියාත්මක විය හැකි නියෝග ලබාදීම දෙපාර්තමේන්තුවක් ලෙස පැවතීමේදී නොහැකි බව සඳහන් කරමින් එය හමුදාවක් බවට පත් කළයුතු බවට වූ මෙම කැබිනට් පත‍්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර ඇත.

දැනට දෙපාර්ත මේන්තුවක් වශයෙන් පවතින වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව හමුදාවක් බවට පත්වීමෙන් පසු එහි සේවකයන්ගේ අයිති වාසිකම් අහෝසි වන අතර එය නියෝග මත ක‍්‍රියාත්මක වන ආයතනයක් බවට පත්වන බව රාවය කළ විමසීමකදී කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙක් ප‍්‍රකාශ කළේය. එසේම එම කැබිනට් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප‍්‍රකාශ කළේ ඉහළින් පහළට නියෝග ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව බාධාවක් නොවන බවත්, හදිසි ආපදා අවස්ථාවන්ට උචිත පරිදි කටයුතු කිරීමට දෙපාර්තමේන්තුවක් තුළත් ව්‍යුහයන් ඇති කරගත හැකි බවය. එමෙන්ම මේ මගින් කරන්නේ මුළු රටේම පරිපාලනය හමුදාකරණයට ලක්කිරීම බවද එම අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේය.