රාවය

 

නිමල් අබේසිංහ

මහා භණ්ඩාගාරයේ නිලධාරීන් වෙනත් රාජ්‍ය ආයතනයන්හි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල හා ප්‍රසම්පාදන මණ්ඩලවල දරන තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස්වන්නේ නම් ඒ වෙනුවට වෙනත් නිලධාරීන් පත්කරන බව මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක පවසයි.
අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ මහා භාණ්ඩාගාර නිලධාරීන් වෙනත් රාජ්‍ය ආයතනවල දරණ තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස්වී ඇතැයි පළවූ ප්‍රවෘත්තිය සම්බන්ධයෙන් රාවය කළ විමසීමේදීය.