රසික ගුණවර්ධන


වත්මන් ජනාධිපතිවරයා බලයට පත්වීමට ප්‍රථම විවිධාකාරයේ වූ පොරොන්දු ගණනාවක් ඡන්දදායකයන් වෙත ලබා දුන්නේය. ඒ අතුරින් වැඩිම කතාබහට ලක්වූ පොරොන්දුවක් වූයේ උපාධිධාරීන්ට සහ සාමාන්‍ය පෙළ අසමතුන්ට රජයේ රැකියා ලබා දීමයි. එය කෙතරම් දුරට සැබෑවක්ද මායාවක්ද යන්න කෙසේ වෙතත් මේ වන විට ඊට අදාළව වන වැඩපිළිවලක් ආරම්භ කර ඇත.


සැබෑව නම් එම ජනාධිපතිවරණ පොරොන්දුව කියන තරමට සුන්දර නැති බවය. ඒ ඇතුළු කතාව පියවර දුර්වර්ණය. රජයේ දෛනික පඩි ලබන අනියම්, කොන්ත්‍රාත් ආදී සේවකයන්ගේ සේවය ස්ථිර කිරීම වලක්වා රජයේ ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි වලට අවම සුදුසුකම් ඇති සේවකයන් බඳවා ගැනීම අත්හිටුවීම මේ වැඩපිළිවෙලේ කොටස් එකී දුර්වර්ණ පියවරයන්ය.


තාවකාලික, අනියම්, කොන්ත්‍රාත් සේවකයන්


රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 25/2014 හා 2014.11.12 දිනැති චක්‍රලේඛය රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශකටයුතු අමාත්‍යංශ ලේකම් ගේ අත්සනින් යුතුව ඉදිරිපත් කරන්නේ 2015 අයවැය යෝජනා අනුව තාවකාලික, අනියම් (දෛනික), ආදේශක, කොන්ත්‍රාත් හෝ සහන පදනම මත බඳවාගෙන ඇති සේවකයන්ට ස්ථිර පත්වීම් ලබා දීම උදෙසාය.


ඒ අනුව අදාළ සේවා ගණ වලට අයත් තනතුරු වල අඛන්ඩව දින 180 සේවා කාලයක් සැපිරූ සේවකයන්ට ස්ථිර පත්වීම් ලැබේ. එකී සේවා ගණවලට අයත් තනතුරු පහත පරිදි වේ.

1.ප්‍රාථමික සේවා – ශිල්පීය නොවන (PL01)/U-PL 1)

2.ප්‍රාථමික සේවා – අර්ධ ශිල්පීය (PL02)/U-PL 2)

3.ප්‍රාථමික සේවා – ශිල්පීය (PL03)/U-PL 3)

4.කළමනාකරණ සහකාර – තාක්ණික නොවන ඛාණ්ඩය 02 (MN01)/(N MN1)

5.කළමනාකරණ සහකාර – තාක්ණික ඛාණ්ඩය 03 (MT01)

6.කළමනාකරණ සහකාර – තාක්ණික නොවන C1 (MA 1-1)

7.කළමනාකරණ සහකාර – තාක්ණික නොවන C2 (MA 1-2)


ඒ අනුව එකී තනතුරු වලදී (PL01/U-PL 1), (PL02/U-PL 2), (PL03/U-PL 3) යන සේවා ගණයන්ට අයත් සේවකයන් අවම වශයෙන් 8/9 ශේණි සමත් විය යුතුය.


(MN01)/(N MN1), (MT01), C1 (MA 1-1), C2 (MA 1-2) සේවා ගණවලට අයත් සේවකයන් අපොස (සා. පෙළ.) අවම වශයෙන් විෂයන් හයක් සමත් විය යුතුය.


කෙසේ වෙතත් එකී චක්‍රලේඛනයට පසු නැවත 2014.12.29 වන දින 25/2014 (1) නැමති චක්‍රලේඛය රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය විසින් නිකුත් කරනු ලබයි. එහිදී සිදු කරන්නේ ඊට පෙර චක්‍රලේඛනයේ සඳහන් කර ඇති අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සපුරා නොමැති සේවකයන් (වසර 03ක සේවා කාලයක් ඇති) දින 10ක පුහුණු පාඨමාලාවක් පවත්වා ඔවුන් අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සපුරා ඇතැයි සලකා සේවය ස්ථිර කිරීමය.


එකී චක්‍රලේඛ දෙකම දෙස බැලීමේදී පෙනී යන්නේ එය දේශපාලන උවමනාවන් උදෙසා නිකුත් කළ චක්‍රලේඛ විනා රාජ්‍ය සේවයේ ගුණාත්මක බව වැඩි දියුණු කිරීම උදෙසා නිකුත් කළ චක්‍රලේඛ නොවන බවය.


කෙසේ වෙතත් නැවත 2016.04.04 වන දින රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යංශ ලේකම්ගේ අත්සනින් යුතුව 25/2014 (II) දරණ රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛය නිකුත් කරන අතර එයින් 25/2014 සහ 25/2014 (II) දරණ පෙර සාකච්ඡා කළ රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ දෙක ද අවලංගු කරනු ලබයි.


ඒ අනුව ඉන්මතු අඛන්ඩව රජයේ සේවයේ දින 180ක සේවා කාළය සම්පූර්න කළ තාවකාලික, අනියම් (දෛනික), ආදේශක, කොන්ත්‍රාත් හෝ සහන පදනම මත බඳවාගත් සේවකයන් රාජ්ය සේවයේ ස්ථිර සේවකයන් ලෙස බඳවාගන්නේ නැත.


කෙසේ වෙතත් ඉන් පසු 2019.09.18 වන දින අවලංගු කළ 25/2014 සහ 25/2014 (ෂ) චක්‍රලේඛන නැවත බලාත්මක කරවයි. ඒ රාජ්‍ය පරිපාලන, ආපදා කළමනාකරණ සහ පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ගේ අත්සනින් යුත් 29/2019 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛය අනුවය.


ඒ විශ්‍රාම වැටුප් සඳහා සම්පූර්ණ කළ යුතු අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කළ හැකි නිළධාරීන්ට ස්ථිර විශ්‍රාම වැටුප් සහිත පත්වීම් ලබා දීමටත් එසේ නොවන සේවකයන්ට රාජ්‍ය සේවක අර්ථසාධක අරමුදල යටතේ ස්ථිර පත්වීම් ලබා දීමටත් නියෝග කරමින්ය.


එකී චක්‍රලේඛය නිකුත් කරන දිනය වන 2019.09.18 වන දින, ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීම පිළිබඳව දැන්වීම නිකුත් කළ දිනය වේ. ඒ අනුව චක්‍රලේඛයට අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය ජනාධිපතිවරණය නිවේදනය කිරීමට පෙර ගැණුනද අදාළ බඳවා ගැනීම් මැතිවරණ කාල සීමාව තුළදී සිදු වීමට නියමිතව තිබුණි. එසේ හෙයින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අදාල කාරණය පිළිබඳව අනුගමනය කළ යුතු විධිවිධාන දක්වමින් මුලින් ලිපියක් නිකුත් කරන අතර පසුව මැතිවරණ කොමිසම විසින් දැනුම් දෙන්නේ අදාළ පත්වීම් ලබා දීම තාවකාලිකව නවතා දමන ලෙසටයි.


ඒ අනුව අංක DMS/Policy/Recruitments දරන භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාගේ අත්සනින් යුතු ලිපිය හරහා දැනුම් දෙන්නේ “2019 ජනාධිපතිවරණය හේතුවෙන් අත්හිටුවන ලද සියලුම බඳවා ගැනීම් නැවත සමාලෝචනය කර දැනුම් දෙන තෙක් තවදුරටත් තාවකාලිකව අත්හිටුවන” ලෙසටය. එකී ලිපිය යොමු කරන්නේ 2019.11.20 වන දිනය.
ඒ අනුව නැවත ක්‍රියාත්මක වීමට ගිය රජයේ තාවකාලික, අනියක් (දෛනික), ආදේශ , කොන්ත්‍රාත් හෝ සහන පදනම මත බඳවාගත් සේවකයන් ස්ථිර කිරීම එතැන් සිට ඇණහිට ඇත.


සියලු බඳවා ගැනීම් අත්හිටුවීම


ඉහත DMS/Policy/Recruitments දරණ භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාගේ අත්සනින් යුත් ලිපිය හරහා දක්වන්නේ 2019 ජනාධිපතිවරණය හේතුවෙන් අත්හිටුවන ලද බඳවා ගැනීම් ලෙසය. ඒ අනුව 2019 ජනාධිපතිවරණය හේතුවෙන් අත්හිටුවන ලද බඳවා ගැනීම් වන්නේ තාවකාලික, අනියම්, කොන්ත්‍රාත් වශයෙන් වූ දින 180ක සේවා කාලය සැපිරූ සේවකයන් රජයේ ස්ථිර සේවකයන් ලෙස බඳව ගැනීමය. ඒ අනුව එකී ලිපිය ප්‍රකාරව අනෙකුත් රජයේ සේවයේ බඳවා ගැනීම් කළ හැකිය.


කෙසේ වෙතත් අදාළ ලිපියට අනතුරුව 2020.02.01 වන දින භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කරන DMS/Cir/2020 කළමණාකරන සේවා චක්‍රලේඛ අංක 01/2020 අනුව දැනුම් දෙනු ලබන්නේ සියලුම බඳවා ගැනීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලෙසය. එකී චකේලේඛයේ ඊට හේතුව ලෙස සඳහන් කරන්නේ “බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක බලකායක් පිහිටුවීම” යන කාරණය වේ. ඒ අනුව එහි ව්‍යංගාර්ථය වන්නේ එකී චක්‍රලේඛය ජනාධිපතිවරයාගේ රැකියා ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල අනුව නිකුත් කරන්නක් වන බවයි.


එය කෙතරම් විහිලු සහගතද, දැනට රජයේ ඇති රැකියා නවත්වා, වෙනත් පිරිසකට රැකියා ලබා දීම විග්‍රහ කරගත යුත්තේ කෙසේද? මෙය මෑත ඉතිහාසයේ විශාලතම දේශපාලන පත්කිරීම් සංඛ්‍යාව බවට පත්වේ. තව පිරිසකට යන එනමං අහිමි කර සිදු කරන පොරොන්දු දේශපාලන අල්ලස වේ.


ඒ අනුව එකී චක්‍රලේඛයේ ව්‍යතිරේඛයක් ලෙස සඳහන් වන්නේ “සියලුම අමාත්‍යංශ, දෙපාර්තුමේන්තු සහ ඒ යටතේ වන සියලුම ආයතනයන්හි ප්‍රාථමික සේවා ගනයේ (PL-1, PL-2, PL-3) දැනට පවතින සියලුම පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම අත්හිටුවීමට” අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර ඇති බවයි.


ඒ අනුව චක්‍රලේඛයෙහි සියලුම බඳවා ගැනීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවීම ලෙස සඳහන් වුවද සැබෑවටම සිදු වන්නේ PL-1, PL-2 සහ PL-3 සේවා ගණවල සේවකයන් බඳවා ගැනීම අත්හිටුවීමය. එනම්, ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිය – ශිල්පීය නොවන, ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිය අර්ධ ශිල්පීය, ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිය – ශිල්පීය වන සේවා ගණවලට අයත් සේවකයන් රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීම අත්හිටුවයි.


එසේම එකී චක්‍රලේඛයෙන් වැඩි දුරටත් සඳහන් කරන්නේ DMS/Policy/Recruitments ලිපියේ විධිවිධාන තවදුරටත් නොවෙනස් බවයි.


එනම් එහි හරය ඉහත කී සේවා ගණ වල සේවකයන් රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීම හා අනියම්, කොන්ත්‍රාත් ආදී ලෙස ඇති දින 180 ක සේවා කාලය සැපිරූ සේවකයන් ස්ථිර කිරීම නවතා දමා ඇති බවයි.


ප්‍රාථමික සේවා ගණය අත්හැර දැමීම


ඉන් අනතුරුව 2020.10.26 වන දින භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා සිය අත්සනින් යුතුව නිකුත් කරන 02/2020 දරන කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛනය අනුව ප්‍රාථමික සේවා ගණය අතහැර දැමීමක් සිදු කරන බව තහවුරු වේ.


එකී චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව 2020.02.01 කළමනාකර සේවා චක්‍රලේඛ අංක 01/2020 තවදුරටත් වලංගු වන නමුදු අංක 03/2018 දරණ භාණ්ඩාගාර ලේකම්ගේ අංක DMS/Policy/Recruitments ලිපිය අවලංගු වේ.


ඒ අනුව 2019 ජනාධිපතිවරණය හේතුවෙන් නවතා දැමූ තාවකාලික, අනියම් (දෛනික), ආදේශ, කොන්ත්‍රාත් හෝ සහන පදනම මත බඳවාගෙන ඇති දින 180 ක අඛන්ඩ සේවා කාලය සැපිරූ සේවකයන් ස්ථිර කිරීමට හැකියාව ඇත. එහෙත් ව්‍යාතිරේඛයට අනුව, 01/2020 බලාත්මක බැවින් ඒ ස්ථිර කරන පිරිස අතර ප්‍රාථමික සේවා ගණයේ සේවකයන් සිටිය නොහැකිය.


අදාළ 02/2020 චක්‍රලේඛයට අනුව මෙයින් මතු ප්‍රාථමික සේවා ගනය (PL) තනතුරු සඳහා අවශ්‍ය සේවකයන් පිරිස් බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක බලකා දෙපාර්තුමේන්තුව මඟින් ලබා දෙනු ඇත. ඒ අනුව දැනට අනියම්, කොන්ත්‍රාත් ආදී ලෙස එම තනතුරු වල සේවය කළ ස්ථිර වීමට සුදුසුකම් සැපිරූ සේවකයන්ට රැකියාව අහිමි වී ඇත. එසේ රැකියා අහිමිවනු ඇතැයි ගණන් බලා ඇති පිරිස එකොළොස්දහසකට අධිකය.


මෙහි බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යනු ජනාධිපතිවරයාගේ රැකියා පොරොන්දුවයි. එවිට ජනාධිපතිවරයා සිය පොරොන්දුව ඉටු කරන්නේ පිරිසකට රැකියා අහිමි කරවමිනි.


අනාගත අර්බුදය


ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයාගේ රැකියා පොරොන්දුව හරහා පැහැදිලි වන්නේ රැකියා හිමි පුද්ගලයන්ගේ රැකියා සුරක්ෂිතතාව අහිමි කර, රජයේ කම්කරු වෘත්තියට අවශ්‍ය සුදුසුකම් සපුරා ඇති පුද්ගලයන්ට රැකියාවට ඇති ඉඩ පහසුකම් අසුරා ඊනියා රැකියා ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වන බවයි.


එසේම දැනට රජයේ කම්කරු පත්වීමක් ලබා ගැනීමට නම් අපොස (සා.පෙළ) වැඩ හයයි සම්මාන දෙකක්වත් සහිතව සමත්විය යුතුය. එහෙත් ජනාධිපතිවරයා අපොස (සා.පෙළ) අසමත් පුද්ගලයන්ටද මෙම පත්වීම් ලබා දීම හරහා දැනට අදාළ සේවා වල නිරත වන සහ අලුතින් පත්වන පිරිස් අතර උසස්වීම් ලබා දීමේ ගැටලු වැටුප් විශමතා ආදී බොහෝ ගැටලු රාශියකට අනාගතයේ දී මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත.


එසේම ආණ්ඩුව වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වය හමුවේ ජනාධිපතිවරයාගේ පොරොන්දු කෙතරම් දුරකට ඉටුකරන්නේ දැයි සැක සහිතය. මක්නිසාද යත්, කොරෝනා වසංගතය හමුවේ ආණ්ඩුව රජයේ අනියම් (දෛනික වැටුම් ලබන) සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවීම පවා පැහැර හැරියේය. ඊට හොඳම නිදසුන නම් පසුගිය මාසයේ වසංගත තත්වය හේතුවෙන් ඇඳිරිනීතිය දමා තිබූ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ දෛනික වැටුප් ලබන රාජ්‍ය සේවකයන්ට වැටුම් ගෙවීම රජය පැහැර හැරීමයි. මීට පෙර වතාවේ දී එම සේවකයන් සඳහා විශේෂ චක්‍රලේඛයක් නිකුත් නිකුත් කර වැටුප් ගෙවනු ලැබුවද මේ වතාවේ රජය එය මඟහරිනු ලැබීය.


ඒ නිසා රජය මේ සිදු කරන්නේ ජනාධිපතිවරණයේ පොරොන්දුව නම් ඇස් බැන්දුමෙන් ජනතාව රවටා එකොළොස්දහසක පමණ අනියම් සේවකයනුත්, අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සපුරා රාජ්‍ය සේවයේ ප්‍රාථමික සේවා ගණයට පැමිණිය හැකි දහස් ගණනාවකගේ රැකියා සිහිනය බොඳකර දමා සියවසේ විශාලතම දේශපාලන අල්ලස ලබා දීමය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here