පහසුවෙන් e- paper  නැරඹීමට පහත පියවර අනුගමනය කරන්න.

  1. PDF ලිපිගොනුව පූරණය වන තෙක් සිටින්න.
  2. ඔබ Online පුවත්පත කියවන්නේ නම් පුලුල් තිරය ලබා ගැනීම සඳහා  සලකුණ ඔබන්න.

I. ඉන්පසු ඔබේ උපාංගයේ පහසුකම් සලසා ඇති ආකාරයට zoom කරන්න.

3. ඔබ පුවත්පත බාගතකර කියවන්නේ නම් ඒ සඳහා  ඔබන්න.

I. ඉන්පසු ඔබේ උපාංගයේ පහසුකම් සලසා ඇති ආකාරයට zoom කරන්න.